Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của websiteviet.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "websiteviet". (Ví dụ: mẫu web sản phẩm mật ong websiteviet). Tìm kiếm ngay
737 lượt xem

Bài thu hoạch Học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Bài thu hoạch học tập nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII là một trong những tài liệu bạn cần hoàn thành sau buổi quán triệt nghị quyết. Đây là một sự kiện quan trọng đối với giai cấp công nhân và người lao động với 12 vấn đề được đưa ra thảo luận. Bên cạnh đó cũng đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2018-2023.

Với một sự kiện có tính chất trọng đại trước khi viết bài thu hoạch học tập nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, bạn cần nắm được nội dung nghị quyết đại hội.

Nội Dung Bài Viết

Dưới đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII được thông qua tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XII

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9 năm 2018, tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 946 đại biểu.

Đại hội vinh dự được đón:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng chúc mừng và chỉ đạo Đại hội. Sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI trình, các ý kiến phát biểu của đại biểu Đại hội và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng.

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ý kiến gợi mở của đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vào Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội, trên cơ sở đó thông qua những nội dung cơ bản về đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (2013 – 2018) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2018 – 2023 nêu trong Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Trong 5 năm qua, Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đề ra. Hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được quan tâm thường xuyên.

Công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn được cụ thể hóa, đi vào cuộc sống; vai trò Công đoàn tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp tiếp tục được khẳng định, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Hoạt động tuyên truyền giáo dục tạo được sức lan tỏa trong hệ thống tổ chức Công đoàn. Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động có sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

Công tác tập hợp quần chúng đạt nhiều kết quả, thu hút đông đảo người lao động gia nhập và tham gia hoạt động công đoàn; mô hình tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn được quan tâm hoàn thiện.

Hoạt động kiểm tra công đoàn được tăng cường. Tài chính công đoàn có những đổi mới quan trọng theo hướng công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, từng bước tập trung nhiều hơn các nguồn lực phục vụ đoàn viên, người lao động. Công tác đối ngoại ngày càng chủ động.

Hoạt động nữ công có chuyển biến mới trong một số lĩnh vực chăm lo quyền lợi của lao động nữ. Tuy nhiên, chất lượng hoạt động công đoàn chưa đồng đều ở một số lĩnh vực, cơ quan, đơn vị: Hiệu quả hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động chưa cao.

Phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh còn một số hạn chế. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động chưa theo kịp tình hình; việc tổ chức phong trào thi đua ở một số nơi còn hình thức, kém hiệu quả. Năng lực, trình độ, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ công đoàn, khả năng thích ứng với tình hình mới nhiều nơi còn yếu, còn biểu hiện hành chính hóa. Tài chính công đoàn còn phân tán, hiệu quả sử dụng chưa cao.

Mục tiêu tổng quát

Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh. Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp; tập hợp, thu hút đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các chỉ tiêu phấn đấu

Ba khâu đột phá

(1) Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động;

(2) Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ;

(3) Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Nhiệm vụ tổng quát

(1) Phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn. Đổi mới cơ chế hoạt động xã hội của công đoàn theo hướng góp phần đảm bảo quyền an sinh xã hội. Nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, cán bộ công đoàn; chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

(2) Tiến hành thường xuyên, đồng bộ, chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho người lao động. Chủ động thông tin về tổ chức và hoạt động Công đoàn, chú trọng công tác định hướng thông tin trên Internet và mạng xã hội. Tham gia xây dựng môi trường văn hóa tích cực trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp; đời sống tinh thần lành mạnh cho người lao động. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền đồng cấp về những vấn đề mới, diễn biến mới trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn.

(3) Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn; đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

(4) Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng cho phù hợp với điều kiện lao động, làm việc, công tác của cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao;Triển khai chương trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước” nhằm phát huy vai trò của công nhân lao động và tổ chức Công đoàn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(5) Thực hiện toàn diện và chất lượng công tác nữ công ở các cấp công đoàn, trọng tâm là quyền và việc làm bền vững của lao động nữ; xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; chăm lo tốt hơn con công nhân, viên chức, lao động.

(6) Chủ động hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế và khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam; phát huy hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế hỗ trợ cho hoạt động công đoàn.

(7) Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát công đoàn. Kiện toàn ủy ban kiểm tra và văn phòng ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

(8) Tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính, quản lý tài sản công đoàn theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, thực hiện phân phối công bằng, hiệu quả; xây dựng nguồn lực đủ mạnh để đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

(9) Đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng lấy người lao động làm trung tâm; hoạt động chủ yếu ở cơ sở; công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới; phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy dân chủ, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Giao Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII tiếp thu ý kiến của Đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

IV. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 161 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, bầu 22 đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch; bầu đồng chí Bùi Văn Cường, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII và bầu 4 đồng chí, gồm đồng chí Trần Thanh Hải, đồng chí Trần Văn Thuật, đồng chí Phan Văn Anh và đồng chí Ngọ Duy Hiểu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; bầu Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN khóa XII gồm 16 đồng chí và bầu đồng chí Tạ Văn Đồng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN.

Đại hội giao Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII căn cứ Nghị quyết Đại hội, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ý kiến của Đại hội hoàn thiện văn kiện; xây dựng chương trình và kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Với phương châm “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam; nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, năng động và sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Tải mẫu bài thu hoạch học tập nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII tại đây:

Sau khi hiểu được nội dung nghị quyết, bãy tham khảo bài thu hoạch học tập nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII mà chúng tôi giới thiệu dưới đây nhé!

BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XII

  NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH: …………………

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG …………………

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII diễn ra từ ngày 24-26/9/2018. Với
khẩu hiệu “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, đại hội xác định đổi mới
tổ chức và hoạt động công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên,
người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân
lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội Công đoàn lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng của giai
cấp công nhân và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ
chức Công đoàn Việt Nam. Tại đại hội có 947 đại biểu được triệu tập, đại diện
cho hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) cả nước và 7
đoàn đại biểu quốc tế.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, thông qua Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ XI, mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát của nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động và tổ chức công đoàn với Đảng, Nhà nước…

Đồng thời các đại biểu dự Đại hội đã thảo luận các vấn đề trọng tâm tại
12 trung tâm: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng,
chính quyền trong sạch, vững mạnh; Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên
nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm; Đổi mới phong trào thi đua
yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động theo hướng thiết thực hiệu quả;
Phát triển đa dạng, hiệu quả hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên
công đoàn; Công đoàn tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện và phản biện
chính sách, pháp luật; Nâng cao hiệu quả thương lượng, ký kết và thực hiện thoả
ước lao động tập thể; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây
dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa; Giải pháp cải cách hành chính trong tổ chức Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu
cầu trong tình hình mới; Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ
công và phong trào nữ công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới; Giải
pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức công
đoàn trong tình hình mới; Giải pháp xây dựng nguồn lực đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ
của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới; Công đoàn Việt Nam và việc làm của
người lao động trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII là một sự kiện quan trọng trong
đời sống chính trị của giai cấp công nhân nước ta. Trải qua gần 90 năm hình
thành và phát triển, được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, Công đoàn Việt
Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có những đóng góp xứng đáng vào
thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Công đoàn luôn gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, đồng hành với dân
tộc và Đảng Cộng Sản Việt Nam, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam độc lập-hòa
bình-thống nhất; dân giàu-nước mạnh – dân chủ- công bằng – văn minh.

Công đoàn Việt Nam vừa thực hiện chức năng và hoàn thành sứ mệnh của một
đoàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, vừa là tổ chức đại diện người lao
động trong quan hệ lao động theo cơ chế hai bên và ba bên, phù hợp với thông lệ
quốc tế.

Công đoàn là đoàn thể chính trị – xã hội duy nhất tự thu kinh phí và tự
chi kinh phí cho bộ máy và các hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp
luật, không lấy từ ngân sách nhà nước theo nguyên tắc và thông lệ quốc tế để
đảm bảo tính độc lập với Chính phủ trong quan hệ ba bên (Chính phủ, đại diện
giới chủ và Công đoàn).

Công đoàn Việt Nam đã đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt
động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đề ra.

Hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng
của đoàn viên, người lao động được tập trung đầu tư với nhận thức mới, tư duy
mới.

Chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn, năm Vì lợi ích đoàn viên công
đoàn lần đầu tiên được tổ chức, Tháng Công nhân, “Tết Sum vầy”, “Mái ấm
Công đoàn” và nhiều hoạt động ý nghĩa khác được nâng tầm hiệu quả, góp phần
thiết thực chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Việc tham mưu, đề xuất với Đảng và Chính phủ về Đề án đầu tư xây dựng
các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và tổ chức
đầu tư, xây dựng các thiết chế tại những địa phương có nhiều bức xúc về nhà ở,
nhà trẻ, nơi vui chơi, giải trí của công nhân.

Công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan
đến người lao động. Tổng LĐLĐVN đã tham mưu, đề xuất để Thủ tướng Chính phủ 3 lần
gặp gỡ, đối thoại với công nhân, lao động, góp phần giải quyết kịp thời nhiều
khó khăn, vướng mắc.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn được thực hiện với
647.203 cuộc tuyên truyền, thu hút 27.685.716 lượt đoàn viên, người lao động
tham gia. Việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh” được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Công đoàn đã chủ động triển khai các hoạt động tổng kết 10 năm thực hiện
Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục
xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước” và 5 năm thực hiện Kết luận số 79-KL/TW.

Phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng có chuyển
biến tích cực. Các cấp công đoàn đã cụ thể hóa phong trào thi đua “Lao động
giỏi”, “Lao động sáng tạo”; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”;
phong trào “Xanh- Sạch- Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

Công tác nữ công tiếp tục được quan tâm và có chuyển biến quan trọng.

Tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức thu hút, tập hợp người lao động
tham gia tổ chức Công đoàn. Triển khai phần mềm quản lý đoàn viên, tiến hành
đổi thẻ đoàn viên, tích hợp thẻ đoàn viên có chức năng sử dụng ATM, gắn mã ID
và mã Vpoint để hưởng các ưu đãi giảm giá theo Chương trình Phúc lợi đoàn viên.

Hoạt động kiểm tra được chú trọng hơn và ngày càng đi vào nề nếp với
việc giao nhiệm vụ giám sát và tăng thêm thẩm quyền cho Ủy ban kiểm tra, ban
hành 6 văn bản quan trọng làm cơ sở pháp lý cho việc nâng cao hiệu quả hoạt
động kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn.

Công tác tài chính công đoàn có sự chuyển biến mới về tư duy, căn bản,
toàn diện, theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả. Thu tài chính công đoàn
tăng đều qua các năm và đột biến ở năm 2017, 2018; triển khai biện pháp thu
kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua một tài khoản.

Hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam đã bám sát chủ trương, đường
lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tăng
cường vị thế của Công đoàn Việt Nam trong phong trào công nhân và công đoàn
quốc tế; tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong lĩnh vực
lao động, công đoàn.

Những kết quả toàn diện của hoạt động công đoàn và phong trào công nhân,
viên chức, lao động cả nước trong nhiệm kỳ qua đã có đóng góp quan trọng vào
những thành tựu chung của đất nước, góp phần tăng cường sức mạnh của hệ thống
chính trị và sự lớn mạnh của giai cấp công nhân Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội nghiêm túc kiểm điểm những hạn
chế, yếu kém. Đó là chất lượng hoạt động công đoàn chưa đồng đều, ở một số lĩnh
vực, cơ quan, đơn vị; hiệu quả hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động chưa cao.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI,
Đại hội rút ra 5 bài học kinh nghiệm: Một là, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố
quyết định thắng lợi trong hoạt động Công đoàn Việt Nam. Hai là, quan tâm chăm
lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, lấy lợi ích là một trong những điểm quan
trọng tập hợp, thu hút người lao động đến với tổ chức công đoàn. Ba là, thực
hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người
lao động. Bốn là, chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, kịp thời
thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình thực tế. Năm là, chủ động
xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng phong trào công nhân, viên chức, lao
động và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam xác định mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ chủ
yếu, các khâu đột phá, hệ thống chỉ tiêu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tổ
chức thực hiện trong nhiệm kỳ XII (2018 -2023) như sau:

Mục tiêu tổng quát: Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền
lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng
cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị,
tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp
phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh.

Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội
ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp. Tích cực tham gia xây
dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc.

Về các khâu đột phá, nhiệm kỳ 2018 -2023, các cấp công đoàn tập trung
thực hiện 3 khâu đột phá: Một là, Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm
lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; Hai là, Xây dựng đội ngũ
cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước
đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; Ba là, Xây dựng nguồn lực công đoàn
đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai
đoạn mới.

Nhiệm kỳ XII, cấp công đoàn tiếp tục tập trung nguồn lực và nâng cao
hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ này.

Hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động được tiếp tục
đẩy mạnh trên cơ sở quan điểm coi lợi ích là chất kết dính thu hút, tập hợp
người lao động đến với tổ chức công đoàn.

Tham mưu với Chính phủ và phối hợp với các bộ, ngành và chính quyền địa
phương chăm lo lợi ích người lao động, tập trung vào việc xây dựng các thiết
chế công đoàn, phát triển và bảo vệ việc làm bền vững, phòng ngừa vi phạm pháp
luật của giới chủ đối với người lao động.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách,
pháp luật, coi đây là cách bảo vệ người lao động từ xa, trên diện rộng và hiệu
quả. Tăng cường các hoạt động tham gia hoặc chủ động tiến hành thanh tra, kiểm
tra, giám sát và phản biện xã hội.

5 năm tới, để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, các cấp công đoàn phải
tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên,
người lao động.

Tham gia xây dựng người lao động Việt Nam yêu nước, đoàn kết, nghĩa
tình, lao động sáng tạo, tôn trọng pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi.
Phát triển các phương thức tuyên truyền mới có tác động nhanh.

Phát triển, cụ thể hóa phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động
sáng tạo” sát hợp từng khu vực, đối tượng, trọng tâm là phong trào “Năng suất
cao hơn, chất lượng tốt hơn” trong khu vực sản xuất, kinh doanh; phong trào
“Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” trong khu vực cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp.

Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua theo chuyên đề. Phát động
phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” hoạt động công đoàn trong cán
bộ, đoàn viên công đoàn.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp công đoàn trong tiến trình
thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và đổi mới hoạt động nữ công. Tập trung tham
gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quyền của lao động nữ;
nghiên cứu tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của lao động nữ.

Công đoàn các cấp tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển
đoàn viên, đổi mới cách thức tiếp cận, tuyên truyền, vận động người lao động.
Thực hiện đồng bộ công tác quản lý, đánh giá, phân loại đoàn viên ở các cấp
công đoàn; vận hành hiệu quả phần mềm quản lý đoàn viên và thẻ đoàn viên.

Nghiên cứu, sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy, chức năng,
nhiệm vụ của công đoàn các cấp theo hướng rõ nhiệm vụ, rõ quyền hạn của mỗi cấp
công đoàn, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động của ủy ban kiểm tra, tăng cường
số lượng và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra. Thực hiện đúng quy định của
Nhà nước và Tổng Liên đoàn về xử lý kỷ luật, về hoạt động giám sát và tổ chức
thực hiện việc xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có vi phạm kỷ luật. Củng
cố, kiện toàn tổ chức, nhân sự uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp, nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn đảm bảo về năng lực, bản lĩnh.

Chủ động và phối hợp thực hiện vai trò giám sát, phát huy dân chủ của
cán bộ, đoàn viên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch
vững mạnh. Tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở các doanh nghiệp khu vực
ngoài nhà nước. Tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn Việt Nam chọn một trong 3 khâu đột phá
là tạo nguồn lực đủ mạnh để triển khai các nhiệm vụ ngày càng to lớn, nặng nề
của tổ chức, muốn vậy công tác tài chính công đoàn phải có bước chuyển mạnh
theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để làm tốt công tác thu kinh
phí và đoàn phí công đoàn, giảm thiểu thất thu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác quản lý tài chính, tài sản.

Bố trí cán bộ làm công tác tài chính phải được đào tạo đúng chuyên
ngành, có năng lực chuyên môn và đạo đức tốt, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công
tác tài chính công đoàn chuyên nghiệp. Tiến hành giao vốn, khoán lợi nhuận cho
các đơn vị; tách nhiệm vụ chính trị với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại theo đúng đường lối đối
ngoại của Đảng và Nhà nước. Thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa. Duy trì quan
hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống của Công đoàn Việt Nam; chú trọng quan hệ
hợp tác với công đoàn các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các nước trong
ASEAN. Thực hiện tốt nghĩa vụ thành viên có trách nhiệm trong Liên hiệp công
đoàn thế giới (WFTU).

Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu về tổ chức và hoạt động Công
đoàn Việt Nam, về đất nước, con người Việt Nam với các tổ chức quốc tế và bạn
bè trên thế giới.

Tình hình, nhiệm vụ mới đòi hỏi Công đoàn Việt Nam phải đổi mới toàn
diện, trong đó đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo và phương thức hoạt động công
đoàn là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Đổi mới công tác chỉ đạo hoạt động Công đoàn theo hướng cấp trên phục
vụ, hỗ trợ cấp dưới; tổ chức công đoàn phục vụ đoàn viên, người lao động; đồng
thời phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Tăng cường phối hợp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Xây dựng
cơ chế để các cấp công đoàn phát huy tính chủ động, sáng tạo, gắn với trách
nhiệm trong hoạt động công đoàn phù hợp với thực tiễn ngành, địa phương, cơ sở
và quy định của Tổng Liên đoàn.

Phân định rõ mối quan hệ phối hợp, quyền hạn, trách nhiệm giữa công đoàn
ngành và liên đoàn lao động địa phương trong việc hướng dẫn công đoàn cơ sở
hoạt động và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; giải quyết tranh chấp lao động
tập thể. Tăng cường cán bộ theo dõi, bám sát địa bàn, cơ sở.

Chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tham gia phản biện xã
hội. Thực hiện cải cách hành chính trong tổ chức công đoàn; hướng các hoạt động
công đoàn về cơ sở, vì cơ sở. Ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu, khoa học công
nghệ.

Để thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội mỗi
cá bộ công đoàn cần làm tốt các nhiệm vụ:

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp uỷ
đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội đối với
phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng giai cấp công nhân
Việt Nam lớn mạnh theo Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về
đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, củng
cố niềm tin của CNVCLĐ vào sự lãnh đạo của Đảng và sự thắng lợi của công cuộc
đổi mới; đề cao trách nhiệm tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế
độ xã hội chủ nghĩa, tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động của tổ chức công đoàn.

Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức dưới nhiều hình thức phong
phú, thiết thực, hiệu quả, chú trọng hướng về cơ sở, các khu công nghiệp, khu
chế xuất, nơi có đông CNLĐ, vùng sâu, vùng xa. Kết hợp tuyên truyền Đại hội
Công đoàn Việt Nam lần thứ XII gắn với tuyên truyền đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật
liên quan đến quyền lợi CNVCLĐ; vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân
tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, góp
phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh,
quốc phòng của đất nước.

Trên đây là mẫu bài thu hoạch học tập nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII mà chúng tôi giới thiệu với bạn. Hy vọng với những tài liệu bổ ích này, bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức cũng như hoàn thành tốt đợt học tập quán triệt Nghị quyết.

Thông báo chính thức: Giadinh360 (thuộc WebsiteViet) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ Facebookzalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *